Informacje o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzanych danych osobowych w zapieksy.com  z siedzibą pod adresem: ZAJAZD ROWEROWY NAWSIE – MARIUSZ WITEK ul. Zakopiańska 2 32-540 Trzebinia NIP: 6282230871, która przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ZAJAZD ROWEROWY NAWSIE – MARIUSZ WITEK  ul. Zakopiańska 2 32-540 Trzebinia , podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 6282230871, REGON 121516276 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZAJAZD ROWEROWY NAWSIE – MARIUSZ WITEK ul. Zakopiańska 2 32-540 Trzebinia lub drogą e-mailową kontakt@zapieksy.com lub też telefonicznie pod numerem: +48 690 825 305.

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:

  • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług i rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym https://www.zapieksy.com – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
  • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług i rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym https://www.zapieksy.com – w celu przekazania kodów rabatowych oraz voucherów przysługujących z tytułu zamówienia towarów czy usług w sklepie internetowym https://www.zapieksy.com
  • dane osobowe przekazywane podczas kontaktu mailowego czy też telefonicznego – w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania – przez okres kontaktowania się z klientem,
  • dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta w sklepie internetowym, przekazania informacji o istotnych zmianach w ofercie oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez okres posiadania konta zamawiającego,
  • dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu cofnięcia zgody.

Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:

  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi, – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • przechowywania dla celów zapewnienia rozliczenia (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a)-b) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać wykonana, np. nie dostarczenie zamówienia.

Komu są udostępnianie dane osobowe

Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, firmom realizującym powiadomienia drogą elektroniczną a także podmiotowi realizującemu usługi marketingowe, księgowe oraz prawne na rzecz Administratora.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Państwa uprawnienia

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

  • kontakt pisemny: ZAJAZD ROWEROWY NAWSIE – MARIUSZ WITEK ul. Zakopiańska 2 32-540 Trzebinia
  • kontakt e-mailowy: kontakt@zapieksy.com
  • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 690 825 305.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.